Koło Obieżyświat

przy Oddziale PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu

 

Zaprasza na wycieczkę statutową: Zielona Góra i okolice

 

Termin: 05.06.2021r. /sobota /

 

Koszt: 160 zł -członkowie PTTK


Program wycieczki: zwiedzanie miasta z przewodnikiem /Wieża Głodowa, Konkatedra Św. Jadwigi Śląskiej, Rynek, Ratusz, park winny, Palmiarnia na Winnej Górze, przerwa kawowa w Palmiarni /we własnym zakresie, ewentualnie czas wolny/. Przejście do Centrum Nauki Keplera ,Planetarium Wenus na seans filmowy. Przejazd z Zielonej Góry do Łaz /k. Zaboru/. Pobyt w lokalnej winnicy ,degustacja produktów regionalnych - Winnica Miłosz /możliwość zakupu win/

 

Świadczenia: autokar, wstępy do zwiedzanych obiektów, seans filmowy, degustacja win, przewodnik miejski, opieka pilota i przewodnika turystycznego na całej trasie

 

Komandor imprezy: M. Stachuła

 

Wyjazd w dniu 05.06.2021r. z centrum przesiadkowego /parking/ w Brzegu o godz. 6:00

 

Zapisy codziennie /do 03.06.2021r./ od poniedziałku do piątku w biurze PTTK . AVON na ul. Chrobrego 18 /naprzeciwko sądu/ w godz. 11:00 - 16:00

 

Przypominamy: ze względu na panującą epidemię COVID 19 i wprowadzone obostrzenia sanitarne /częściowe/ w trakcie imprezy przestrzegamy przepisy anty-Covidowe. W autokarze i pomieszczeniach obowiązkowe maseczki. Ubezpieczeniem NNW objęci są tylko członkowie PTTK w ramach składki członkowskiej za 2021 r.

 

Szczegółowe informacje tel. 517965646 Prezes Oddziału W. Barańska

 

Wilhelma Barańska nagrodzona statuetką „Złote Kotwice” w kategorii Człowiek

Peł­nią­ca od 1997 roku funk­cję Pre­ze­sa Od­dzia­łu PTTK Zie­mi Brze­skiej – Wil­hel­ma Ba­rań­ska zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na pod­czas XXVII se­sji Rady Miej­skiej Brze­gu sta­tu­et­ką „Zło­te Ko­twi­ce” w ka­te­go­rii Czło­wiek za 2020 rok.

Wil­hel­ma Ba­rań­ska to za­słu­żo­na dzia­łacz­ka PTTK

 

Lau­re­at­ka „Zło­tych Ko­twic” w ka­te­go­rii Czło­wiek to za­słu­żo­na dzia­łacz­ka PTTK. Człon­kiem Za­rzą­du Od­dzia­łu PTTK Zie­mi Brze­skiej jest od 1989 roku, na­to­miast od 1997 roku peł­ni funk­cję jego pre­ze­sa. Z ko­lei od 2000 roku spra­wu­je rolę Prze­wod­ni­czą­cej Re­gio­nal­nej Rady ds. Tu­ry­sty­ki Mło­dzie­ży Wo­je­wódz­twa Opol­skie­go.

Zor­ga­ni­zo­wa­ła mnó­stwo raj­dów, wy­cie­czek, obo­zów wę­drow­nych i ko­lo­nii dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, a część z nich na sta­łe wpi­sa­ła się do ka­len­da­rza im­prez Od­dzia­łu PTTK Zie­mi Brze­skiej, m.in. Ko­lar­ska Ma­jów­ka, Rajd Szla­kiem Po­li­chro­mii, czy Rajd Pri­ma­apri­li­so­wy do Ry­czy­na.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Z życia PTTK
ryczyn_2011_02.jpg